Psalms 2

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?
The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.
He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka:
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.
Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je.
Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.
Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.