Hebrews 11

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
For by it the elders obtained a good report.
Pro ni zajisté svědectví došli předkové.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.
Věrou lepší obět Bohu obětoval Abel, nežli Kain, skrze kteroužto svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu víru, již umřev, ještě mluví.
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.
Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.
Věrou napomenut jsa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze kterýžto koráb odsoudil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.
By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went.
Věrou, povolán jsa Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam příjde.
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:
Věrou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí v staních přebývaje s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.
For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God.
Nebo očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.
Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
Věrou také i Sára moc ku početí semene přijala, a mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, jenž zaslíbil.
Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable.
A protož i z jednoho, a to již téměř umrtveného, rozplozeno jest potomků množství veliké, jako jest množství hvězd nebeských, a jako písek nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském.
These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.
Podle víry zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim i věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou hosté a příchozí na zemi.
For they that say such things declare plainly that they seek a country.
Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to prokazují, že vlasti hledají.
And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned.
A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, z kteréž vyšli, měli dosti času zase se navrátiti.
But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.
Ale oni lepší vlasti žádají, to jest nebeské. Protož i sám Bůh nestydí se slouti jejich Bohem; nebo jim připravil město.
By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son,
Věrou obětoval Abraham Izáka, byv pokoušín, a to jednorozeného obětoval ten, kterýž byl zaslíbení přijal,
Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
K němuž bylo řečeno: V Izákovi nazváno bude tobě símě,
Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure.
Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti; odkudžto jej jako z mrtvých vzkříšeného přijal.
By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.
Věrou o budoucích věcech požehnání dal Izák Jákobovi a Ezau.
By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff.
Věrou Jákob, umíraje, každému z synů Jozefových požehnání dával, a poklonil se podepřev se na vrch hůlky své.
By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones.
Věrou Jozef, dokonávaje, o vyjití synů Izraelských zmínku učinil, a o kostech svých poručil.
By faith Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw he was a proper child; and they were not afraid of the king's commandment.
Věrou Mojžíš, narodiv se, ukryt byl za tři měsíce od rodičů svých, protože viděli krásné pacholátko, a nebáli se rozkazu královského.
By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;
Věrou Mojžíš, dorostlý již jsa, odepřel slouti synem dcery faraonovy,
Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
Vyvoliv sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti,
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward.
Větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady pohanění Kristovo; nebo prohlédal k hojné odplatě.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisible.
Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl Neviditelného, tak se utvrdil.
Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them.
Věrou slavil hod beránka a vylití krve, aby ten, jenž hubil prvorozené, nedotekl se jich.
By faith they passed through the Red sea as by dry land: which the Egyptians assaying to do were drowned.
Věrou přešli moře červené jako po suchu; o čež pokusivše se Egyptští, ztonuli.
By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days.
Věrou zdi Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní.
By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace.
Věrou Raab nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře.
And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets:
A coť mám více praviti? Nepostačíť mi zajisté čas k vypravování o Gedeonovi, a Barákovi, a Samsonovi a Jefte, a Davidovi, a Samuelovi, a prorocích.
Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions,
Kteříž skrze víru vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvům,
Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens.
Uhašovali moc ohně, utekli ostrosti meče, zmocněni bývali v mdlobách, silní učiněni v boji, vojska zaháněli cizozemců.
Women received their dead raised to life again: and others were tortured, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection:
Ženy přijímaly mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení.
And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment:
Jiní pak posměchy a mrskáním trápeni, ano i vězeními a žaláři.
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;
Kamenováni jsou, sekáni, pokoušíni, mečem zmordováni; chodili v kožích ovčích a kozelčích, opuštěni, souženi, a zle s nimi nakládáno,
(Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.
Jichžto nebyl svět hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech země.
And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise:
A ti všickni svědectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení,
God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect.
Protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti.