Acts 8

And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem; and they were all scattered abroad throughout the regions of Judæa and Samaria, except the apostles.
Saul pak také přivolil k usmrcení jeho. I přišlo v ten čas veliké protivenství na církev, kteráž byla v Jeruzalémě, a všickni se rozprchli po krajinách Judských a Samařských, kromě apoštolů.
And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.
I pochovali Štěpána muži pobožní, a plakali velmi nad ním.
As for Saul, he made havock of the church, entering into every house, and haling men and women committed them to prison.
Saul pak hubil církev, do domů vcházeje, a jímaje muže i ženy, dával je do žaláře.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
Ti pak, kteříž se byli rozprchli, chodili, kážíce slovo Boží.
Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.
A Filip všed do města Samaří, kázal jim Krista.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did.
I pozorovali zástupové s pilností jednomyslně toho, což se pravilo od Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž činil.
For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them: and many taken with palsies, and that were lame, were healed.
Nebo duchové nečistí z mnohých, kteříž je měli, křičíce hlasem velikým, vycházeli, a mnozí šlakem poražení a kulhaví uzdraveni jsou.
And there was great joy in that city.
A stala se radost veliká v tom městě.
But there was a certain man, called Simon, which beforetime in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one:
Muž pak nějaký, jménem Šimon, před tím v tom městě čáry provodil, a lid Samařský mámil, pravě se býti nějakým velikým.
To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God.
Na něhož pozor měli všickni, od nejmenšího až do největšího, říkajíce: Tentoť jest Boží moc veliká.
And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries.
Pozor pak měli na něho, protože je za mnohý čas mámil svými čáry.
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
A když, uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy,
Then Simon himself believed also: and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done.
Tedy i ten Šimon také uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se.
Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John:
Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.
Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
Kteříž přišedše k nim, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého.
(For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
(Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)
Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
Tedy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.
And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money,
I uzřev Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolských dává se Duch svatý, přinesl jim peníze,
Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.
Řka: Dejte i mně tu moc, ať, na kohož bych koli vzložil ruce, přijme Ducha svatého.
But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money.
I řekl k němu Petr: Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, protože jsi se domníval, že by dar Boží mohl býti zjednán za peníze.
Thou hast neither part nor lot in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Nemáš dílu ani losu v této věci; nebo srdce tvé není upřímé před Bohem.
Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee.
Protož čiň pokání z této své nešlechetnosti, a pros Boha, zda by odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce tvého.
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.
Nebo v žluči hořkosti a v svazku nepravosti tebe býti vidím.
Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me.
I odpověděv Šimon, řekl: Modltež vy se za mne Pánu, aby na mne nepřišlo něco z těch věcí, kteréž jste mluvili.
And they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, and preached the gospel in many villages of the Samaritans.
Oni pak osvědčovavše a mluvivše slovo Páně, navrátili se do Jeruzaléma, a ve mnohých městečkách Samaritánských kázali evangelium.
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
V tom anděl Páně mluvil k Filipovi, řka: Vstaň a jdi ku polední straně na cestu, kteráž vede od Jeruzaléma do města Gázy, kteréž jest pusté.
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
A on vstav, i šel. A aj, muž Mouřenín, kleštěnec, komorník královny Mouřenínské Kandáces, kterýž vládl všemi poklady jejími, a byl přijel do Jeruzaléma, aby se modlil,
Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
Již se navracoval zase, sedě na voze svém, a četl Izaiáše proroka.
Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
I řekl Duch k Filipovi: Přistup a přiviň se k vozu tomu.
And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž, co čteš?
And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
A on řekl: Kterakž bych mohl rozuměti, leč by mi kdo vyložil? I prosil Filipa, aby vstoupil na vůz, a seděl s ním.
The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
Místo pak toho Písma, kteréž četl, toto bylo: Jako ovce k zabití veden jest, a jako beránek němý před tím, kdož jej střiže, tak neotevřel úst svých.
In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
V ponížení jeho odsouzení jeho vyhlazeno jest, rod pak jeho kdo vypraví, ačkoli zahlazen byl z země život jeho?
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom jiném?
Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho Písma, zvěstoval jemu Ježíše.
And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč nemám býti pokřtěn?
And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.
And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho.
And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; i jel cestou svou, raduje se.
But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Cæsarea.
Filip pak nalezen jest v Azotu; a chodě, kázal evangelium všem městům, až přišel do Cesaree.