I Corinthians 16

Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.
O sbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.
Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.
V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.
And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem.
Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.
And if it be meet that I go also, they shall go with me.
Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.
Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia.
Přijduť pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo Macedonií míním projíti.)
And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.
For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit.
Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti.
But I will tarry at Ephesus until Pentecost.
Zůstanuť pak v Efezu až do letnic.
For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.
Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.
Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.
Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren.
Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.
As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time.
O Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní.
Let all your things be done with charity.
Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.
I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,)
Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali,
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.
I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied.
Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili.
For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.
Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.
The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich.
All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss.
Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém.
The salutation of me Paul with mine own hand.
Pozdravení vlastní rukou Pavlovou.
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.
Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Milost Pána Jezukrista budiž s vámi.
My love be with you all in Christ Jesus. Amen. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus.
I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.