I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
Že ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění,
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
Jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi,
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
Takže nemáte žádného nedostatku ve všeliké milosti, očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista,
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Kterýžto i utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Věrnýť jest Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Prosímť vás pak, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův.
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Zdali rozdělen jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? Anebo zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia,
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
Aby někdo neřekl, že jsem ve jméno své křtil.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství,
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození;
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil,
That no flesh should glory in his presence.
Proto aby se nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i #vykoupení,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
Aby se tak dálo, jakož jest napsáno: Kdo se chlubí, v Pánu se chlub.