Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
(По слав. 57) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид. Наистина ли говорите правда, съдии? Право ли съдите, човешки синове?
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
Не, в сърцето си вие вършите неправда, за насилието на ръцете си проправяте път по земята.
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
Безбожните са отстъпили още от майчината утроба; още щом се родят, се отклоняват тези, които говорят лъжи.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
Отровата им е като змийска отрова, те са като глухата кобра, която запушва ухото си,
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
за да не чуе гласа на омайвачите, колкото и изкусно да омайват.
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
Боже, разбий зъбите им в устата им! ГОСПОДИ, строши зъбите на младите лъвове!
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
Нека се излеят като води, които изтичат. Когато стрелят стрелите си, нека са като строшени.
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
Нека бъдат като охлюв, който се разтапя, докато върви; като недоносче на жена, нека слънцето не видят.
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
Преди да могат котлите ви да усетят огъня от тръните, сурови или обгорели, Той с вихрушка ще ги помете.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Праведният ще ликува, когато види възмездието, ще измие краката си в кръвта на безбожния.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
И човек ще каже: Наистина има награда за праведния; наистина има Бог, който съди на земята.