Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
(По слав. 58) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато Саул изпрати мъже и те пазеха къщата, за да го убият. Избави ме от враговете ми, Боже мой! Защити ме от онези, които се надигат против мен!
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Избави ме от злодеите, от мъже кръвници ме спаси!
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Защото, ето, те причакват душата ми, силни се събират против мен, не за мое престъпление, нито за мой грях, ГОСПОДИ!
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Без да имам вина, те тичат и се готвят. Стани да ме посрещнеш и виж!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Ти, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, Боже на Израил, събуди се, за да накажеш всичките народи! Не бъди милостив към никой от измамните престъпници! (Села.)
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Вечер те се връщат, вият като псета и обикалят града.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Ето, те бълват зло от устата си, мечове има в устните им, защото казват: Кой чува?
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Но Ти, ГОСПОДИ, ще им се присмееш, ще се подиграеш на всичките народи.
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Ще внимавам на Теб, сило моя, защото Бог е моята висока кула.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Моят Бог на милостта ще ме изпревари; Бог ще ми даде да видя повалянето на враговете си.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Не ги убивай, да не би моят народ да забрави; разпръсни ги със силата Си и ги повали, Господи, щите наш!
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Заради греха на устата си и думите на устните си нека се уловят в гордостта си, и заради клетвата и лъжата, които говорят!
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Довърши ги с гняв, довърши ги, за да ги няма вече, за да се познае, че Бог владее в Яков, до краищата на земята! (Села.)
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
И вечер се връщат, вият като псета и обикалят града.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Скитат наоколо за храна и ръмжат, ако не се наситят.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Но аз ще пея за Твоята сила, на ранина с ликуване ще прославям Твоята милост, защото Ти си ми бил висока кула и убежище в деня на бедствието ми.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Сило моя, на Теб ще пея псалми, защото Бог е моята висока кула, моят Бог на милостта.