Psalms 57

Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
(По слав. 56) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато избяга от Саул в пещерата. Бъди милостив към мен, Боже, бъди милостив към мен! Защото на Теб се уповава душата ми и в сянката на Твоите криле ще намеря убежище, докато преминат бедствията.
I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, моя благодетел.
He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
Ще изпрати от небето и ще ме спаси; ще направи за присмех онзи, който иска да ме погълне. (Села.) Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.
My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.
Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!
They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
Разпростряха мрежа за стъпките ми; душата ми е сведена; изкопаха яма пред мен, но те паднаха в нея. (Села.)
My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
Утвърдено е сърцето ми, Боже, утвърдено е сърцето ми. Ще пея, ще пея псалми!
Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!
I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Ще те прославям, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената.
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
Защото Твоята милост се възвеличи до небесата и Твоята истина — до облаците.
Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!