Psalms 17

Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.
(По слав. 16) Молитва на Давид. Чуй, ГОСПОДИ, правото дело, обърни внимание на вика ми, дай ухо на молитвата ми, която не идва от измамни устни.
Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.
Нека правото ми излезе от лицето Ти, нека очите Ти видят правдата.
Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.
Ти си изпитал сърцето ми, посетил си ме през нощта, изпитал си ме и не си намерил нищо. Мисълта ми не надхвърля устата ми.
Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer.
Колкото до човешките дела, чрез словото на устата Ти аз се опазих от пътеките на насилниците.
Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not.
Стъпките ми се придържаха към Твоите пътеки, краката ми не се подхлъзнаха.
I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, and hear my speech.
Боже, аз Те призовах, защото Ти ще ме послушаш. Приклони към мен ухото Си, послушай думите ми!
Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them.
Чудните си милости яви, Ти, който с десницата Си спасяваш от въставащите онези, които се уповават на Теб.
Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,
Пази ме като зеница на око, скрий ме под сянката на крилете Си
From the wicked that oppress me, from my deadly enemies, who compass me about.
от безбожните, които ме съсипват, от смъртните ми врагове, които ме обкръжават.
They are inclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.
Те затварят своето затлъстяло сърце, устата им говори с гордост.
They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;
Сега обиколиха стъпките ни, насочиха очите си, за да ни повалят на земята —
Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.
като лъв, алчен да разкъса, и като лъвче, спотайващо се в скришни места.
Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, which is thy sword:
Стани, ГОСПОДИ, застани срещу него, повали го, с меча Си избави душата ми от безбожния,
From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.
от хора, ГОСПОДИ, с ръката Си, от хората на света, чийто дял е в този живот и чийто корем пълниш със скритото Си съкровище. Синовете им се насищат и остатъка оставят на децата си.
As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
Колкото до мен, аз ще видя лицето Ти в правда, ще се наситя от Твоя изглед, когато се събудя.