Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, на разсъмване, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
И ето, стана голям трус; защото Господен ангел слезе от небето и пристъпи, премести камъка и седна на него.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
Видът му беше като светкавица, а облеклото му – бяло като сняг.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
Но от страх от него стражарите се разтрепериха и станаха като мъртви.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Иисус.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Няма Го тук, защото възкръсна, както беше казал. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
И идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И ето, Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите. Ето, казах ви.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се затичаха да известят на учениците Му.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
И ето, Иисус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за краката Му, и Му се поклониха.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Тогава Иисус им каза: Не се бойте. Идете и кажете на братята Ми да отидат в Галилея, и там ще Ме видят.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците достатъчно пари и казаха:
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Кажете: Учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим и ще направим така, че вие да нямате неприятности.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
И те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава и до днес.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Иисус им определи.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
И като Го видяха, Му се поклониха; а някои се усъмниха.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)