Isaiah 43

But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
И сега, така казва ГОСПОД, Създателят ти, Якове, и Творецът ти, Израилю: Не бой се, защото те изкупих, призовах те по име, ти си Мой.
When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.
Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.
For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.
Защото Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, Етиопия и Сева — за теб.
Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.
Понеже ти беше скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова давам хора за теб и племена — за живота ти.
Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;
Не бой се, защото Аз съм с теб! От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера.
I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;
Ще кажа на севера: Предай! — и на юга: Не задържай! Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми — от края на земята;
Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.
всеки, който се нарича с Името Ми, когото създадох за славата Си, когото сътворих, да, и го направих.
Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Изведи слепия народ, който има очи, и глухите, които имат уши!
Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may be justified: or let them hear, and say, It is truth.
Нека се съберат заедно всичките народи и нека се струпат племената! Кой от тях може да изяви това и да ни извести какво е било отначало? Нека доведат свидетелите си и да се оправдаят, за да чуят хората и да кажат: Истина е!
Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
Вие сте Мои свидетели, заявява ГОСПОД, и служителят Ми, когото избрах — за да Ме познаете и да повярвате в Мен, и да разберете, че Аз Съм; преди Мен не е имало Бог и след Мен няма да има.
I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.
Аз, Аз съм ГОСПОД, и освен Мен няма спасител.
I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God.
Аз изявих и спасих, и известих, и между вас нямаше чужд бог; затова вие сте Мои свидетели, заявява ГОСПОД, и Аз съм Бог.
Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?
И от вечността Аз Съм и няма кой да избавя от ръката Ми. Аз действам и кой ще Ми попречи?
Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships.
Така казва ГОСПОД, Изкупителят ви, Светият Израилев: Заради вас изпратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци, и халдейците, в корабите, за които викаха.
I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King.
Аз съм ГОСПОД, Светият ваш, Създателят Израилев, вашият Цар.
Thus saith the LORD, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
Така казва ГОСПОД, който дава път в морето и пътека в буйните води,
Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power; they shall lie down together, they shall not rise: they are extinct, they are quenched as tow.
който извежда колесници и коне, войска и сила: Заедно ще легнат, няма да станат, угаснаха, като фитил изтляха.
Remember ye not the former things, neither consider the things of old.
Не си спомняйте какво е било отначало, и не мислете за древните събития.
Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert.
Ето, Аз правя нещо ново; сега ще се появи — няма ли да го познаете? Да! Ще направя път в пустинята и реки в безводната земя.
The beast of the field shall honour me, the dragons and the owls: because I give waters in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen.
Полските зверове ще Ме прославят, чакалите и камилоптиците, защото давам вода в пустинята, реки в безводната земя, за да напоя народа Си, избраните Си.
This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise.
Този народ образувах за Себе Си, за да разказва хвалата Ми.
But thou hast not called upon me, O Jacob; but thou hast been weary of me, O Israel.
Но ти не Ме призова, Якове, отегчи се от Мен, Израилю.
Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings; neither hast thou honoured me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense.
Не си Ми принасял агнетата на всеизгарянията си и не си Ме почитал с жертвите си. Аз не съм те затруднил с приноси и не съм ти дотегнал с ливан.
Thou hast bought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices: but thou hast made me to serve with thy sins, thou hast wearied me with thine iniquities.
Не си Ми купувал благоуханна тръстика с пари и не си Ме наситил с тлъстината на жертвите си. А ти си Ме затруднил с греховете си и си ми дотегнал с беззаконията си.
I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins.
Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да помня греховете ти.
Put me in remembrance: let us plead together: declare thou, that thou mayest be justified.
Подсети Ме, за да се съдим заедно; говори, за да се оправдаеш.
Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me.
Твоят праотец съгреши и учителите ти отстъпиха от Мен.
Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.
А Аз ще сваля от свещенството им началниците на светилището, ще предам Яков на проклятие и Израил на поругание.