II Thessalonians 2

Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
А въз основа на пришествието на нашия Господ Иисус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя,
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
да не се разколебавате лесно от здравия разум, нито да се смущавате – било от дух, било от слово, било от писмо, уж от нас изпратено – като че ли вече е настанал Денят на Господа.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас?
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
И сега знаете онова, което го възпира, за да се открие той в своето си време.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
Защото тайната на беззаконието вече действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който сега я възпира;
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си,
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
за което спасение ви призовава чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Иисус Христос.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили – било чрез слово, или чрез наше писмо.
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
А Сам нашият Господ Иисус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.