II Chronicles 17

And Jehoshaphat his son reigned in his stead, and strengthened himself against Israel.
А вместо него се възцари синът му Йосафат, който се засили против Израил.
And he placed forces in all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah, and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken.
Той разположи военна сила във всичките укрепени градове на Юда и постави гарнизони в юдовата земя и в ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел.
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim;
И ГОСПОД беше с Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите,
But sought to the LORD God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel.
а потърси Бога на баща си и ходи в Неговите заповеди, а не както правеше Израил.
Therefore the LORD stablished the kingdom in his hand; and all Judah brought to Jehoshaphat presents; and he had riches and honour in abundance.
И ГОСПОД утвърди царството в ръката му. И целият Юда даде подаръци на Йосафат и той имаше богатство и слава в изобилие.
And his heart was lifted up in the ways of the LORD: moreover he took away the high places and groves out of Judah.
И сърцето му се извиси в ГОСПОДНИТЕ пътища той премахна от Юда високите места и ашерите.
Also in the third year of his reign he sent to his princes, even to Ben–hail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nethaneel, and to Michaiah, to teach in the cities of Judah.
И в третата година от царуването си той изпрати началниците си Венхаил и Авдия, и Захария, и Натанаил, и Михая да поучават в юдовите градове;
And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah, and Tob–adonijah, Levites; and with them Elishama and Jehoram, priests.
и с тях левитите Семая и Натанаия, и Зевадия, и Асаил, и Семирамот, и Йонатан, и Адония, и Товия, и Товадония, левитите; и заедно с тях свещениците Елисама и Йорам.
And they taught in Judah, and had the book of the law of the LORD with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people.
И те поучаваха в Юда, като имаха със себе си книгата на ГОСПОДНИЯ закон; и обхождаха всичките юдови градове и поучаваха сред народа.
And the fear of the LORD fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.
И страх от ГОСПОДА обзе всичките царства в земите, които бяха около Юда, и те не воюваха против Йосафат.
Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents, and tribute silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven hundred rams, and seven thousand and seven hundred he goats.
И от филистимците донесоха подаръци на Йосафат и сребро като данък; и арабите му докараха дребен добитък: седем хиляди и седемстотин овни и седем хиляди и седемстотин козли.
And Jehoshaphat waxed great exceedingly; and he built in Judah castles, and cities of store.
И Йосафат се издигаше и стана много велик. И построи в Юда крепости и градове за житници;
And he had much business in the cities of Judah: and the men of war, mighty men of valour, were in Jerusalem.
и имаше много работа в юдовите градове и военни мъже, силни и храбри мъже в Ерусалим.
And these are the numbers of them according to the house of their fathers: Of Judah, the captains of thousands; Adnah the chief, and with him mighty men of valour three hundred thousand.
А ето преброяването им според бащините им домове: от Юда хилядници бяха: Адна, началникът, и с него триста хиляди силни и храбри мъже;
And next to him was Jehohanan the captain, and with him two hundred and fourscore thousand.
до него Йоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди мъже;
And next him was Amasiah the son of Zichri, who willingly offered himself unto the LORD; and with him two hundred thousand mighty men of valour.
до него Амасия, синът на Зехрий, който доброволно се беше отдал на ГОСПОДА, и с него двеста хиляди силни и храбри мъже.
And of Benjamin; Eliada a mighty man of valour, and with him armed men with bow and shield two hundred thousand.
И от Вениамин: Елиада, силен и храбър мъж, и с него двеста хиляди мъже, въоръжени с лъкове и щитчета;
And next him was Jehozabad, and with him an hundred and fourscore thousand ready prepared for the war.
до него Йозавад, и с него сто и осемдесет хиляди мъже, въоръжени за бой.
These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced cities throughout all Judah.
Тези бяха, които служеха на царя, освен онези, които царят постави в укрепените градове в целия Юда.