Psalms 2

Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?
Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena?
Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
Ireo mpanjakan'ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe:
Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.
"Aoka hotosantsika ny famatorany, ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany."
Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.
Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo.
Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka:
Dia hiteny azy amin'ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin'ny fahatezerany hoe:
Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
"Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin'i Ziona, tendrombohitro masina."
Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
"Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao androany.
Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.
Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao.
Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je.
Hotorotoroinao amin'ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy."
A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.
Ary amin'izany dia hendre ianareo, ry mpanjaka; minoa anatra ianareo, ry mpitsaran'ny tany.
Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
Manompoa an'i Jehovah amin'ny fahatahorana, ary mifalia amin'ny fangovitana.
Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.
Manoroha ny zanaka, fandrao ho tezitra izy, ka ho very eny an-dalana ianareo; fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.