I Chronicles 26

守门的班次记在下面:可拉族亚萨的子孙中,有可利的儿子米施利米雅。
Zpořádání pak vrátných takové bylo: Z Chorejských Meselemiáš syn Chóre, z synů Azafových.
米施利米雅的长子是撒迦利亚,次子是耶叠,三子是西巴第雅,四子是耶提聂,
A z Meselemiášových synů: Zachariáš prvorozený, Jediael druhý, Zebadiáš třetí, Jatniel čtvrtý,
五子是以拦,六子是约哈难,七子是以利约乃。
Elam pátý, Jochanan šestý, Elioenai sedmý.
俄别以东的长子是示玛雅,次子是约萨拔,三子是约亚,四子是沙甲,五子是拿坦业,
A z Obededomových synů: Semaiáš prvorozený, Jozabad druhý, Joach třetí, Sachar čtvrtý a Natanael pátý,
六子是亚米利,七子是以萨迦,八子是毗乌利太,因为 神赐福与俄别以东。
Amiel šestý, Izachar sedmý, Pehulletai osmý; nebo požehnal mu Bůh.
他的儿子示玛雅有几个儿子,都是大能的壮士,掌管父亲的家。
Semaiášovi pak synu jeho zrodili se synové, kteříž panovali v domě otce svého; nebo muži udatní byli.
示玛雅的儿子是俄得尼、利法益、俄备得、以利萨巴。以利萨巴的弟兄是壮士,还有以利户和西玛迦。
Synové Semaiášovi: Otni a Refael, Obéd a Elzabad, jehož bratří byli muži udatní; též Elihu a Semachiáš.
这都是俄别以东的子孙,他们和他们的儿子并弟兄,都是善于办事的壮士。俄别以东的子孙共六十二人。
Všickni ti z potomků Obededomových, oni sami i synové jejich a bratří jejich, jeden každý muž udatný a způsobný k službě, šedesáte a dva všech z Obededoma.
米施利米雅的儿子和弟兄都是壮士,共十八人。
Též synů a bratří Meselemiášových, mužů silných, osmnáct.
米拉利子孙何萨有几个儿子:长子是申利,他原不是长子,是他父亲立他作长子。
Z Chosových pak, kterýž byl z synů Merari, synové byli: Simri kníže. Ačkoli nebyl prvorozený, však postavil ho otec jeho za předního.
次子是希勒家,三子是底巴利雅,四子是撒迦利亚。何萨的儿子并弟兄共十三人。
Helkiáš druhý, Tebaliáš třetí, Zachariáš čtvrtý. Všech synů a bratří Chosových třinácte.
这些人都是守门的班长,与他们的弟兄一同在耶和华殿里按班供职。
Těm rozděleny jsou povinnosti, aby byli vrátnými po mužích předních, držíce stráž naproti bratřím svým při službě v domě Hospodinově.
他们无论大小,都按著宗族掣籤分守各门。
Nebo metali losy, jakož malý, tak veliký, po domích svých otcovských, k jedné každé bráně.
掣籤守东门的是示利米雅;他的儿子撒迦利亚是精明的谋士,掣籤守北门。
I padl los k východu Selemiášovi. Zachariášovi také synu jeho, rádci opatrnému, uvrhli losy, i padl los jeho na půlnoci.
俄别以东守南门,他的儿子守库房。
Obededomovi pak na poledne, ale synům jeho na dům pokladů.
书聘与何萨守西门,在靠近沙利基门、通著往上去的街道上,班与班相对。
Suppimovi a Chosovi na západ s branou Salléchet, na cestě podlážené vzhůru jdoucí. Stráž byla naproti stráži.
每日东门有六个利未人,北门有四个,南门有四个,库房有两个,又有两个轮班替换。
K východu Levítů šest, k půlnoci na den čtyři, ku poledni na den čtyři, a při domě pokladů dva a dva,
在西面街道上有四个,在游廊上有两个。
V straně zevnitřní k západu, po čtyřech k příkopu, po dvou k straně zevnitřní.
以上是可拉子孙和米拉利子孙守门的班次。
Ta jsou zpořádání vrátných synů Chóre a synů Merari.
利未子孙中有亚希雅掌管 神殿的府库和圣物的府库。
Tito také Levítové: Achiáš byl nad poklady domu Božího, totiž nad poklady věcí posvátných.
革顺族、拉但子孙里,作族长的是革顺族拉但的子孙耶希伊利。
Z synů Ladanových synové Gersunských, z Ladana knížata otcovských čeledí, z Ladana totiž Gersunského Jechiel.
耶希伊利的儿子西坦和他兄弟约珥掌管耶和华殿里的府库。
Synové Jechielovi, Zetam a Joel bratr jeho, byli nad poklady domu Hospodinova.
暗兰族、以斯哈族、希伯伦族、乌泄族也有职分。
Z Amramských, z Izarských z Hebronských a z Ozielských.
摩西的孙子、革舜的儿子细布业掌管府库。
Sebuel pak syn Gersoma, syna Mojžíšova, přední nad poklady.
还有他的弟兄以利以谢。以利以谢的儿子是利哈比雅;利哈比雅的儿子是耶筛亚;耶筛亚的儿子是约兰;约兰的儿子是细基利;细基利的儿子是示罗密。
Ale bratří jeho z Eliezera: Rechabiáš syn jeho, a Izaiáš syn jeho, a Joram syn jeho, a Zichri syn jeho, a Selomit syn jeho.
这示罗密和他的弟兄掌管府库的圣物,就是大卫王和众族长、千夫长、百夫长,并军长所分别为圣的物。
Ten Selomit a bratří jeho byli nade všemi poklady věcí posvátných, kterýchž byl posvětil David král a knížata čeledí otcovských, i hejtmané a setníci s vývodami vojska.
他们将争战时所夺的财物分别为圣,以备修造耶和华的殿。
Nebo z bojů a z kořistí obětovávali k opravě domu Hospodinova,
先见撒母耳、基士的儿子扫罗、尼珥的儿子押尼珥、洗鲁雅的儿子约押所分别为圣的物都归示罗密和他的弟兄掌管。
A čehožkoli byl posvětil Samuel prorok, a Saul syn Cis, a Abner syn Nerův, a Joáb syn Sarvie. Kdokoli posvěcoval čeho, dával do rukou Selomita a bratří jeho.
以斯哈族有基拿尼雅和他众子作官长和士师,管理以色列的外事。
Z Izarských Chenaniáš a synové jeho, nad dílem, kteréž vně děláno, byli v Izraeli za úředníky a soudce.
希伯伦族有哈沙比雅和他弟兄一千七百人,都是壮士,在约旦河西、以色列地办理耶和华与王的事。
Z Hebronských Chasabiáš a bratří jeho, mužů silných tisíc a sedm set bylo v přednosti nad Izraelem, za Jordánem k západu, ve všelikém díle Hospodinově a v službě královské.
希伯伦族中有耶利雅作族长。大卫作王第四十年,在基列的雅谢,从这族中寻得大能的勇士。
Mezi kterýmiž Hebronskými Jeriáš kníže byl nad Hebronskými v pokolení jejich, po čeledech otcovských; nebo léta čtyřidcátého kralování Davidova vyhledáváni byli, a nalezeni jsou mezi nimi muži udatní v Jazar Galádské,
耶利雅的弟兄有二千七百人,都是壮士,且作族长;大卫王派他们在流便支派、迦得支派、玛拿西半支派中办理 神和王的事。
A bratří jeho, mužů silných, dva tisíce a sedm set, knížat otcovských čeledí. Kteréž ustanovil David král nad Rubenskými a Gádskými, a nad polovicí pokolení Manassesova, ve všech věcech Božských i věcech královských.