Psalms 97

Jehovah no Mpanjaka, aoka ho faly ny tany; Aoka ho ravoravo ny nosy maro.
La Eternulo reĝas; ĝoju la tero; Estu gajaj la multaj insuloj.
Rahona sy aizim-pito no manodidina Azy Fahamarinana sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandrianany.
Nubo kaj mallumo estas ĉirkaŭ Li; Vero kaj justeco estas la fundamento de Lia trono.
Misy afo mialoha Azy ka mandevona ny fahavalony manodidina.
Fajro iras antaŭ Li, Kaj bruligas ĉirkaŭe Liajn malamikojn.
Mahazava izao tontolo izao ny helany; Mahita izany ny tany ka mihorohoro.
Liaj fulmoj lumigas la mondon; La tero vidas, kaj tremas.
Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, Dia eo anatrehan'ny Tompon'ny tany rehetra.
Montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la vizaĝo de la Eternulo, Antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro de la tuta tero.
Ny lanitra maneho ny fahamarinany, Ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny.
La ĉielo rakontas Lian veron, Kaj ĉiuj popoloj vidas Lian gloron.
Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokitra sy miarahaba tena ny amin'ny andriamani-tsi-izy; Miankohofa eo anoloan'i Jehovah ianareo andriamanitra rehetra.
Hontiĝu ĉiuj, kiuj servas al idoloj, Kiuj laŭdas sin pro diaĉoj. Kliniĝu antaŭ Li ĉiuj dioj.
Ziona mandre ka faly; Ary ravoravo ny zanakavavin'i Joda Noho ny fitsaranao, Jehovah ô.
Aŭdis kaj ekĝojis Cion, Kaj ektriumfis la filinoj de Jehuda Pro Viaj juĝoj, ho Eternulo.
Fa Hianao, Jehovah ô, no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra; Efa avo ambonin'ny andriamanitra rehetra Hianao.
Ĉar Vi, ho Eternulo, estas Plejalta super la tuta tero, Vi tre alte leviĝis super ĉiuj dioj.
Hianareo izay tia an'i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny fanahin'ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin'ny tanan'ny ratsy fanahy.
Amantoj de la Eternulo, malamu malbonon. Li gardas la animojn de Siaj fideluloj; Li savos ilin de la mano de malvirtuloj.
Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, Ary ny fifafiana ho an'ny mahitsy fo.
Lumo verŝiĝas sur virtulon, Kaj ĝojo sur purkorulojn.
Mifalia amin'i Jehovah, ry olo-marina, Ary miderà ny anarany masina.
Ĝoju, virtuloj, pro la Eternulo, Kaj gloru Lian sanktan nomon.