Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Ðức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Lửa bay đi trước mặt Ngài, Thiêu đốt hết cừu địch bốn bên.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian: Trái đất thấy, bèn rúng động.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Các núi tan chảy như sáp trước mặt Ðức Giê-hô-va, Trước mặt Chúa của khắp thế gian.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Các từng trời truyền ra sự công bình Ngài, Muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm, Và khoe mình về các hình tượng, đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lạy Ðức Giê-hô-va.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Hỡi Ðức Giê-hô-va, Si-ôn nghe, bèn vui vẻ, Và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ, Vì cớ sự đoán xét của Ngài.
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Vì, Ðức Giê-hô-va ơi, Ngài là Ðấng Chí cao trổi cao hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Hỡi những kẻ yêu mến Ðức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Hỡi người công bình, hỡi vui mừng nơi Ðức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.