Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Ang Panginoon ay naghahari; magalak ang lupa; matuwa ang karamihan ng mga pulo.
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya: katuwiran at kahatulan ay patibayin ng kaniyang luklukan.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Apoy ay nagpapauna sa kaniya, at sinusunog ang kaniyang kaaway sa buong palibot.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan: nakita ng lupa, at niyanig.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harap ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon ng buong lupa.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Ipinahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran, at nakita ng lahat na bayan ang kaniyang kaluwalhatian.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Mangahiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan, nangaghahambog tungkol sa mga diosdiosan: kayo'y magsisamba sa kaniya kayong lahat na mga dios.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
Narinig ng Sion, at natuwa, at ang mga anak na babae ng Juda ay nangagalak; dahil sa iyong mga kahatulan, Oh Panginoon.
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay kataastaasan sa buong lupa: ikaw ay nataas na totoong higit kay sa lahat na mga dios.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kaniyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kaniyang mga banal; kaniyang iniligtas sila sa kamay ng masama.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Liwanag ang itinanim na ukol sa mga banal, at kasayahan ay sa may matuwid na puso.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Mangatuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid; at mangagpasalamat sa kaniyang banal na pangalan.