Psalms 132

LORD, remember David, and all his afflictions:
Panginoon, alalahanin mo para kay David ang lahat niyang kadalamhatian;
How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
Kung paanong sumumpa siya sa Panginoon, at nanata sa Makapangyarihan ni Jacob:
Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
Tunay na hindi ako papasok sa tabernakulo ng aking bahay, ni sasampa man sa aking higaan,
I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
Hindi ako magbibigay ng pagkakatulog sa aking mga mata, o magpapaidlip man sa aking mga talukap-mata;
Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
Hanggang sa ako'y makasumpong ng dakong ukol sa Panginoon, ng tabernakulo ukol sa Makapangyarihan ni Jacob.
Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
Narito, narinig namin sa Ephrata: aming nasumpungan sa mga parang ng gubat.
We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
Kami ay magsisipasok sa kaniyang tabernakulo; kami ay magsisisamba sa harap ng kaniyang tungtungan.
Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
Bumangon ka, Oh Panginoon, sa iyong pahingahang dako: ikaw, at ang kaban ng iyong kalakasan.
Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran; at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan.
For thy servant David's sake turn not away the face of thine anointed.
Dahil sa iyong lingkod na kay David huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis.
The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
Ang Panginoon ay sumumpa kay David sa katotohanan; hindi niya babaligtarin: ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan.
If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan. At ang aking patotoo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailan man.
For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
Sapagka't pinili ng Panginoon ang Sion; kaniyang ninasa na pinaka tahanan niya.
This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
Ito'y aking pahingahang dako magpakailan man. Dito ako tatahan; sapagka't aking ninasa.
I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain; aking bubusugin ng pagkain ang kaniyang dukha.
I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
Ang kaniya namang mga saserdote ay susuutan ko ng kaligtasan: at ang kaniyang mga banal ay magsisihiyaw ng malakas sa kagalakan.
There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
Doo'y aking pamumukuhin ang sungay ni David: aking ipinaghanda ng ilawan ang aking pinahiran ng langis.
His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.
Ang kaniyang mga kaaway ay susuutan ko ng kahihiyan: nguni't sa kaniya'y mamumulaklak ang kaniyang putong.