Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi,
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
Hanggang kailan manghuhuli kayo ng mga salita? Inyong bulayin, at pagkatapos ay magsasalita kami.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Bakit kami nangabibilang na parang mga hayop, at naging marumi sa iyong paningin?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Ikaw na nagpapakabagbag sa iyong galit, pababayaan ba ang lupa dahil sa iyo? O babaguhin ba ang bato mula sa kinaroroonan?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Oo, ang ilaw ng masama ay papatayin, at ang liyab ng kaniyang apoy ay hindi liliwanag.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Ang ilaw ay magdidilim sa kaniyang tolda, at ang kaniyang ilawan sa itaas niya ay papatayin.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Ang mga hakbang ng kaniyang kalakasan ay mapipigil, at ang kaniyang sariling payo ang magbabagsak sa kaniya.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Sapagka't siya'y inihagis sa lambat ng kaniyang sariling mga paa, at siya'y lumalakad sa mga silo.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Isang panghuli ang huhuli sa kaniya sa mga sakong. At isang silo ay huhuli sa kaniya.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Ang panali ay nakakubli ukol sa kaniya sa lupa, at isang patibong na ukol sa kaniya ay nasa daan.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Mga kakilabutan ay tatakot sa kaniya sa lahat ng dako, at hahabol sa kaniya sa kaniyang mga sakong.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Ang kaniyang kalakasan ay manglalata sa gutom, at ang kapahamakan ay mahahanda sa kaniyang tagiliran.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Susupukin ang mga sangkap ng kaniyang katawan, Oo, lalamunin ng panganay ng kamatayan ang kaniyang mga sangkap.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Siya'y ilalabas sa kaniyang tolda na kaniyang tinitiwalaan; at siya'y dadalhin sa hari ng mga kakilabutan.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Tatahan sa kaniyang tolda yaong di niya kaanoano: azufre ay makakalat sa kaniyang tahanan.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Ang kaniyang mga ugat ay mangatutuyo sa ilalim, at sa ibabaw ay puputulin ang kaniyang sanga.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Ang alaala sa kaniya ay mawawala sa lupa, at siya'y mawawalan ng pangalan sa lansangan.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Siya'y ihahatid sa kadiliman mula sa liwanag, at itatapon sa labas ng sanglibutan.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Siya'y hindi magkakaroon kahit anak, ni anak man ng anak sa gitna ng kaniyang bayan, ni anomang nalabi sa kaniyang pinakipamayanan.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Silang nagsisidating pagkatapos ay mangatitigilan sa kaniyang kaarawan, gaya ng nangauna na nangatakot.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Tunay na ganyan ang mga tahanan ng mga liko, at ito ang kalalagyan niya na hindi nakakakilala sa Dios.