Romans 7

Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
Eller veten I icke, mina bröder -- jag talar ju till sådana som känna lagen -- att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever?
For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.
Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever; men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen.
So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.
Alltså, om hon giver sig åt en annan man, medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska; men om mannen dör, då är hon fri ifrån lagen, så att hon icke är äktenskapsbryterska, om hon giver sig åt en annan man.
Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.
For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.
Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.
But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.
Men nu äro vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.
What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.
Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.»
But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.
Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död.
For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.
Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv,
And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.
och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död;
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.
Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.
Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.
Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.
For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden.
For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.
Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag.
If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god.
Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig.
For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.
Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.
For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag.
Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig.
I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.
Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.
For I delight in the law of God after the inward man:
Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag;
But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.
O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --
I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.