Matthew 3

In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken
And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Det var om denne som profeten Esaias talade, när han sade:  »Hör rösten av en som ropar i öknen:  'Bereden vägen för Herren,  gören stigarna jämna för honom.'»
And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
Och Johannes hade kläder av kamelhår och bar en lädergördel om sina länder, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?
Bring forth therefore fruits meet for repentance:
Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
Och menen icke att I kunnen säga vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Och redan är yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden.
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
Han har sin kastskovel i handen, och han skall noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes.»
Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom;
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
men denne ville hindra honom och sade: »Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?»
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
Då svarade Jesus och sade till honom: »Låt det nu så ske; ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillstadde han honom det.
And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»