Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena.
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en.»
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.»
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
När lärjungarna hörde detta, föllo de ned på sina ansikten i stor förskräckelse.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stån upp, och varen icke förskräckta.»
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
När de då lyfte upp sina ögon, sågo de ingen utom Jesus allena.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
Då de sedan gingo ned från berget, bjöd Jesus dem och sade: »Omtalen icke för någon denna syn, förrän Människosonen har uppstått från de döda.»
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
Men lärjungarna frågade honom och sade: »Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?»
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
Han svarade och sade: »Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen;
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville. Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.»
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Då förstodo lärjungarna att det var om Johannes döparen som han talade till dem.
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
När de därefter kommo till folket, trädde en man fram till honom och föll på knä för honom
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
och sade: »Herre, förbarma dig över min son ty han är månadsrasande och plågas svårt; ofta faller han i elden och ofta i vattnet.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
Och jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde icke bota honom.»
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
Då svarade Jesus och sade: »O du otrogna och vrånga släkte, huru länge måste jag vara bland eder? Huru länge måste jag härda ut med eder? Fören honom hit till mig.»
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
Och Jesus tilltalade honom strängt, och den onde anden for ut ur honom; och gossen var botad från den stunden.
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde icke vi driva ut honom?»
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Han svarade dem: »För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder.»
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
Medan de nu tillsammans vandrade omkring i Galileen, sade Jesus till dem: »Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer,
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
och man skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå igen.» Då blevo de mycket bedrövade.
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
Och när de hade kommit till Kapernaum, trädde de som uppburo tempelskatten fram till Petrus och sade: »Plägar icke eder mästare betala tempelskatt?»
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
Han svarade: »Jo.» När han sedan hade kommit hem, förekom honom Jesus med frågan: »Vad synes dig, Simon? Av vilka taga jordens konungar tull eller skatt, av sina söner eller av andra människor?»
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Han svarade: »Av andra människor.» Då sade Jesus till honom: »Alltså äro då sönerna fria.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
Men för att vi icke skola bliva dem till en stötesten, så gå ned till sjön och kasta ut en krok. Tag så den första fisk som du drager upp, och när du öppnar munnen på den skall du där finna en silverpenning. Tag den, och giv den åt dem for mig och dig.»