I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes,
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus,
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
så att I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Härmed menar jag att bland eder den ene säger: »Jag håller mig till Paulus», den andre: »Jag håller mig till Apollos», en annan: »Jag håller mig till Cefas», åter en annan: »Jag håller mig till Kristus.» --
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus' namn?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Jag tackar Gud för att jag icke har döpt någon bland eder utom Krispus och Gajus,
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
så att ingen kan säga att I haven blivit döpta i mitt namn.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Dock, jag har döpt också Stefanas' husfolk; om jag eljest har döpt någon vet jag icke.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Det är ju skrivet:  »Jag skall göra de visas vishet om intet,  och de förståndigas förstånd skall jag slå ned.»
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom,
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
That no flesh should glory in his presence.
Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
för att så skall ske, som det är skrivet: »Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.»