I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Mulţămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v'a fost dat în Isus Hristos.
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
El vă va întări pînă la sfîrşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Credincios este Dumnezeu, care v'a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaş fel de vorbire, să n'aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvîrşit într'un gînd şi o simţire.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Căci, fraţilor, am aflat despre voi dela ai Cloei, că între voi sînt certuri.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Vreau să spun că fiecare din voi zice: ,,Eu sînt al lui Pavel!`` -,,Şi eu, al lui Apolo!`` -,,Şi eu, al lui Chifa!`` -,,Şi eu, al lui Hristos!``
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Mulţămesc lui Dumnezeu că n'am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi Gaiu,
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
pentruca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Da, am mai botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
De fapt, Hristos m'a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sînt pe calea pierzării: dar pentru noi, cari sîntem pe calea mîntuirii, este puterea lui Dumnezeu.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Căci este scris: ,,Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.``
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N'a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n'a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mîntuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Iudeii, într'adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune;
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înţeleaptă decît oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decît oamenii.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sînt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt;
That no flesh should glory in his presence.
pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
pentruca, după cum este scris: ,,Cine se laudă, să se laude în Domnul.``