Psalms 146

Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul.
Halleluja.
While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.
Chwal, duszo moja! Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw; będę śpiewał Bogu memu, póki mię staje.
Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.
Wynijdzie duch jego, i nawróci się do ziemi swojej; w onże dzień zginą wszystkie myśli jego.
Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God:
Błogosławiony, którego Bóg Jakóbowy jest pomocnikiem, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego;
Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:
Który uczynił niebo, i ziemię, morze, i wszystko, co w nich jest, który przestrzega prawdy aż na wieki;
Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners:
Który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym, i daje chleb zgłodniałym; Pan rozwiązuje więźniów.
The LORD openeth the eyes of the blind: the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous:
Pan otwiera oczy ślepych; Pan podnosi upadłych; Pan miłuje sprawiedliwych.
The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych podwraca.
The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD.
Pan będzie królował na wieki; Bóg twój, o Syonie! od narodu do narodu. Halleluja.