I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paweł, powołany Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat.
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu, i ich, i naszem.
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
Iżeście we wszystkiem ubogaceni w nim we wszelkiej mowie i we wszelkiej znajomości;
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Wiernyć jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem zdaniem.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, iż poswarki są między wami.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jamci jest Pawłowy, a jam Apollosowy, a jam Kiefasowy, alem ja Chrystusowy.
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Rozdzielonyż jest Chrystus? Azaż Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie chrzcił, oprócz Kryspa i Gajusa;
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
Aby kto nie rzekł, żem chrzcił w imię moje.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Ochrzciłem też i dom Stefanowy; nadto nie wiem, jeźlim kogo drugiego ochrzcił.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangieliję kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w Piśmie? Gdzież badacz wieku tego? Izali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Albowiem ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących,
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Gdyż i Żydowie się cudów domagają, a Grekowie mądrości szukają.
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo;
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia! iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu;
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych.
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył.
That no flesh should glory in his presence.
Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem jego.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
Aby, jako napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.