II Timothy 2

Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!
No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
Ingen som gjør krigstjeneste, blander sig inn i livets sysler, forat han kan tekkes sin hærfører.
And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.
Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte.
The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.
Den bonde som arbeider, bør først nyte fruktene.
Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.
Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt.
Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:
Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium,
Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.
for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet.
Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.
It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;
If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;
If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.
er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.
Minn om dette, idet du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.
But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
Men hold dig fra det vanhellige tomme snakk! for de går alltid videre i ugudelighet,
And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;
og deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Blandt disse er Hymeneus og Filetus,
Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.
som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!
But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.
Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.
If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work.
Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.
Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!
But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.
Og vis fra dig de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid!
And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt,
In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten
And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.
og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.