Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte,
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani.
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem.
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
És megölik őt, de harmadnapon föltámad. És felettébb megszomorodának.
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől?
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az első halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.