Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו ויעלם בדד על הר גבוה׃
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו׃
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
והנה נראו אליהם משה ואליהו מדברים אתו׃
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
ויען פטרוס ויאמר אל ישוע אדני טוב היותנו פה אם תחפץ נעשה נא פה שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
ויהי כשמע התלמידים ויפלו על פניהם וייראו מאד׃
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
ויגש ישוע ויגע בם ויאמר קומו ואל תיראו׃
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
וישאו עיניהם ולא ראו איש בלתי את ישוע לבדו׃
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
וברדתם מן ההר צוה ישוע אתם לאמר לא תגידו לאיש את דבר המראה עד אם קם בן האדם מעם המתים׃
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
וישאלהו תלמידיו לאמר למה זה אמרים הסופרים כי אליהו בוא יבוא בראשונה׃
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
ויען ישוע ויאמר אליהם הנה אליהו בא בראשונה והשיב את הכל׃
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
אבל אמר אני לכם כי אליהו כבר בא ולא הכירהו ויעשו בו כרצונם וכן גם בן האדם יענה על ידם׃
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דבר אליהם׃
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
ויהי כבואם אל המון העם ויגש אליו איש ויכרע על ברכיו לנגדו׃
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
ויאמר אדני רחם נא על בני כי מכה ירח הוא וחליו רע כי פעמים רבות הוא נפל באש ופעמים רבות אל תוך המים׃
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
ואביא אתו אל תלמידיך ולא יכלו לרפא לו׃
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
ויען ישוע ויאמר הוי דור בלתי מאמין ופתלתל עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אותו אלי הנה׃
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
ויגער בו ישוע ויצא השד ממנו וירפא הנער מן השעה ההיא׃
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
ויגשו התלמידים אל ישוע והוא לבדו ויאמרו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו׃
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
ויהי בהתהלכם בארץ הגליל ויאמר אליהם ישוע עתיד בן האדם להמסר בידי אנשים׃
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד׃
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
ויהי כבואם אל כפר נחום ויגשו אל פטרוס גבי מחצית השקל ויאמרו הלא יתן רבכם את מחצית השקל׃
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
ויאמר פטרוס אליו מאת הזרים ויאמר לו ישוע אם כן אפוא הבנים חפשים המה׃
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
אך למען לא נהיה להם למכשול לך אל הים והשלכת אל תוכו חכה ואת הדג הראשון אשר יעלה שאהו וכאשר תפתח את פיו תמצא בו אסתירא אותו קח לך ונתת להם בעדי ובעדך׃