Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Pou chèf sanba yo. Se sou lè chante yo chante lè y'ap kraze rezen. Se yon sòm David.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Seyè, Mèt nou, se toupatou sou latè yo rekonèt jan ou gen pouvwa! Pouvwa ou moute pi wo pase syèl la!
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Ou fè timoun piti ak tibebe nan tete chante jan ou gen fòs, pou ou koresponn ak moun ki pa vle wè ou yo, pou ou fèmen bouch lènmi ou yo ak moun k'ap kenbe tèt avè ou yo.
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Lè m'ap gade syèl ou fè ak men ou lan, lalin ak zetwal ou mete ladan li,
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
m'ap mande: -Kisa lèzòm ye pou ou chonje yo konsa? Kisa yo ye menm pou ou pran ka yo konsa?
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Ou fè yo yon ti kras pi piti pase ou, Bondye. Tankou yon kouwòn sou tèt yo, ou ba yo pouvwa ak respè.
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Ou mete yo pou yo donminen sou tou sa ou fè, ou mete tout bagay anba pye yo:
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Bèf kou kabrit, ansanm ak tout bèt nan bwa yo,
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
zwazo nan syèl, pwason nan dlo, ansanm ak tout lòt bèt k'ap viv nan lanmè. Seyè, Mèt nou, se toupatou sou latè yo rekonèt jan ou gen pouvwa!