Galatians 1

Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)
Paavali, apostoli, (ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka hänen kuolleista herättänyt on,)
And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:
Ja kaikki veljet, jotka minun kanssani ovat, Galatian seurakunnille:
Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,
Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herralta Jesukselta Kristukselta!
Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:
Joka itsensä meidän synteimme edestä antanut on, että hän meitä vapahtais tästä nykyisestä pahasta maailmasta, Jumalan ja meidän Isämme tahdon jälkeen,
To whom be glory for ever and ever. Amen.
Jolle olkoon kiitos ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!
I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:
Minä ihmettelen, että te niin pian annatte teitänne kääntää pois siitä, joka teitä Kristuksen armoon kutsunut on, toiseen evankeliumiin,
Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.
Joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä ja tahtovat Kristuksen evankeliumia toisin kääntää.
But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
Mutta ehkä me taikka joku enkeli taivaasta saarnais teille toisin evankeliumia, kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu!
As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
Niinkuin me ennen sanoimme, niin minä vielä sanon: jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin te ottaneet olette, olkoon kirottu!
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? eli pyydänkö minä ihmiselle kelvata? Sillä jos minä tähän asti olisin tahtonut ihmisille kelvata, niin en minä olisi Kristuksen palvelia.
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.
Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, ettei se evankeliumi, joka minulta saarnattu on, ole ihmisen jälkeen.
For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
Sillä en minä ole sitä ihmiseltä saanut enkä oppinut, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta.
For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:
Sillä te olette kuulleet minun muinaisen olentoni Juudalaisten tavoissa, kuinka ylönpalttisesti minä Jumalan seurakuntaa vainosin ja hävitin sitä,
And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
Ja menestyin Juudalaisten menoissa, ylitse monen minun vertaiseni minun suvussani, ja olin ylen kiivas isäin säätyin tähden.
But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,
Mutta koska Jumala tahtoi, joka minun oli eroittanut äitini kohdusta, ja armonsa kautta kutsui,
To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:
Että hän Poikansa minun kauttani ilmoittais, ja minä julistaisin hänen evakeliumin kautta pakanain seassa, niin en minä ensinkään lihan ja veren kautta tutkinut,
Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.
En myös Jerusalemiin niiden tykö palannut, jotka ennen minua apostolit olivat; vaan menin pois Arabiaan ja palasin jällensä Damaskuun.
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
Sitte kolmen vuoden perästä tulin minä Jerusalemiin Pietaria oppimaan ja olin hänen kanssansa viisitoistakymmentä päivää.
But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.
Mutta en minä muita apostoleita yhtään nähnyt paitsi Jakobia, Herran veljeä.
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.
Mutta sen, mitä minä teille kirjoitan, katso, Jumala tietää, etten minä valehtele.
Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;
Sitte tulin minä Syrian ja Kilikian maakuntiin.
And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:
Ja minä olin tuntematoin kasvoista niille Juudean seurakunnille, jotka olivat Kristuksessa.
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.
Mutta he olivat ainoastaan kuulleet, että se, joka meitä muinen vainosi, hän saarnaa nyt uskoa, jota hän muinen hävitti,
And they glorified God in me.
Ja kiittivät minun tähteni Jumalaa.