Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Savu min de miaj malamikoj, mia Dio; Defendu min kontraŭ tiuj, kiuj leviĝis kontraŭ mi.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Savu min de la krimuloj, Kaj kontraŭ la sangaviduloj helpu min.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Ĉar jen ili embuskas kontraŭ mia animo, Fortuloj kolektiĝas kontraŭ mi, Ne por mia krimo kaj ne por mia peko, ho Eternulo.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Sen kulpo de mia flanko ili kunkuras kaj armiĝas; Rapidu renkonte al mi, kaj rigardu.
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Vi, ho Eternulo, Dio Cebaot, Dio de Izrael, Vekiĝu, por punviziti ĉiujn popolojn; Ne indulgu ĉiujn krimajn malbonfarantojn. Sela.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Ili revenas vespere, bojas kiel hundoj, Kaj iras ĉirkaŭ la urbo.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Jen ili parolaĉas per siaj buŝoj; Glavoj estas sur iliaj lipoj; ĉar kiu, ili diras, aŭdas?
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Sed Vi, ho Eternulo, ridos pri ili; Vi mokos ĉiujn popolojn.
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Ho mia forto, al Vi mi min turnas; Ĉar Dio estas mia rifuĝo.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Mia bona Dio rapidos al mi; Dio vidigos al mi venĝon sur miaj malamikoj.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Ne mortigu ilin, por ke ne forgesu mia popolo; Disbatu ilin per Via forto kaj faligu ilin, Ho Sinjoro, nia ŝildo.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
La parolo de iliaj lipoj estas peko de iliaj buŝoj; Ili kaptiĝu per sia malhumileco, Ĉar ili parolas nur pri ĵurrompo kaj mensogo.
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Ekstermu ilin en kolerego, ekstermu, ke ili ne plu ekzistu; Kaj ili eksciu, ke Dio regas ĉe Jakob, Ĝis la limoj de la mondo. Sela.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Ili revenas vespere, bojas kiel hundoj, Kaj iras ĉirkaŭ la urbo.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Ili vagas pro manĝo, Kaj sen satiĝo pasigas la nokton.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Sed mi kantos Vian forton, Kaj matene mi gloros Vian bonecon; Ĉar Vi estis por mi defendo kaj rifuĝo En la tago de mia malfeliĉo.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Ho mia forto, al Vi mi kantos; Ĉar Dio estas mia defendo, la Dio de mia favoro.