Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
Kaj post ses tagoj Jesuo prenis kun si Petron, kaj Jakobon, kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte;
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
kaj li estis aliformita antaŭ ili, kaj lia vizaĝo lumis kiel la suno, kaj liaj vestoj fariĝis blankaj kiel la lumo.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
Kaj jen aperis al ili Moseo kaj Elija, parolantaj kun li.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
Kaj Petro responde diris al Jesuo: Sinjoro, estas bone por ni esti ĉi tie. Se vi volas, mi faros ĉi tie tri laŭbojn: unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija.
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Dum li ankoraŭ parolis, jen luma nubo superombris ilin; kaj jen voĉo el la nubo, dirante: Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron; aŭskultu lin.
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
Kaj aŭdinte tion, la disĉiploj falis sur sian vizaĝon, kaj tre timis.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
Kaj Jesuo alvenis kaj ektuŝis ilin, kaj diris: Leviĝu, kaj ne timu.
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis neniun krom Jesuo sola.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Jesuo ordonis al ili, dirante: Rakontu al neniu la vizion, ĝis la Filo de homo releviĝos el la mortintoj.
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
Kaj liaj disĉiploj demandis lin, dirante: Kial do diras la skribistoj, ke Elija devas veni antaŭe?
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
Kaj li responde diris: Vere Elija venas antaŭe, kaj restarigos ĉion;
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
sed mi diras al vi, ke Elija jam venis, kaj oni ne konis lin, sed faris al li ĉion, kion ili volis. Tiel ankaŭ la Filo de homo estas suferonta sub ili.
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Tiam la disĉiploj komprenis, ke li parolis al ili pri Johano, la Baptisto.
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
Kaj kiam li venis al la homamaso, venis al li viro, genuante antaŭ li, kaj dirante:
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
Sinjoro, kompatu mian filon, ĉar li frenezas kaj forte suferas; ĉar ofte li falas en la fajron kaj ofte en la akvon.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
Kaj mi venigis lin al viaj disĉiploj, kaj ili ne povis lin sanigi.
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
Kaj Jesuo responde diris: Ho senfida kaj perversa generacio, ĝis kiam mi estos kun vi? ĝis kiam mi toleros vin? venigu lin al mi ĉi tien.
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
Kaj Jesuo severe admonis lin; kaj la demono eliris el li, kaj la knabo resaniĝis en tiu sama horo.
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Tiam la disĉiploj, veninte al Jesuo aparte, diris: Pro kio ni ne povis elpeli ĝin?
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Kaj li respondis al ili: Pro la malgrandeco de via fido; ĉar vere mi diras al vi: Se vi havas fidon, kiel semero de sinapo, vi diros al ĉi tiu monto: Translokiĝu tien de ĉi tie, kaj ĝi translokiĝos; kaj nenio estos neebla por vi.
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
Sed ĉi tiu speco ne eliras, krom per preĝado kaj fastado.
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
Kaj kiam ili kolektiĝis en Galileo, Jesuo diris al ili: La Filo de homo estos transdonita en la manojn de homoj;
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
kaj ili mortigos lin, kaj la trian tagon li leviĝos. Kaj ili tre malĝojis.
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
Kaj kiam ili venis en Kapernaumon, venis al Petro la ricevistoj de la du draĥmoj, kaj diris: Ĉu via majstro pagas la du draĥmojn?
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
Li respondis: Jes. Kaj kiam li venis en la domon, Jesuo unue parolis al li, dirante: Kiel ŝajnas al vi, Simon? de kiuj prenas la reĝoj de la tero imposton aŭ tributon? de siaj filoj aŭ de la fremduloj?
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Kaj kiam li diris: De la fremduloj; Jesuo diris: Sekve la filoj estas liberaj.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
Sed, por ke ni ne ofendu ilin, iru al la maro kaj ĵetu hoketon, kaj prenu la fiŝon unue venintan, kaj malferminte ĝian buŝon, vi trovos stateron. Prenu ĝin, kaj donu al ili por mi kaj vi.