I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paŭlo, vokita por esti apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Dio, kaj Sostenes, nia frato,
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
al tiu eklezio de Dio, kiu estas en Korinto, al tiuj, kiuj estas sanktigitaj en Kristo Jesuo, vokitaj por esti sanktuloj, kune kun ĉiuj, kiuj en ĉiu loko vokas la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ilia Sinjoro kaj nia:
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Mi ĉiam dankas mian Dion pri vi, pro la graco de Dio al vi donita en Kristo Jesuo;
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
ke en ĉio vi riĉiĝis en li, en ĉia parolo kaj ĉia scio;
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
kiel ankaŭ la atesto de Kristo konfirmiĝis en vi;
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
tiel, ke vi malatingas nenian donacon; atendante la malkaŝon de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
kiu ankaŭ konfirmos vin ĝis la fino, por ke vi estu neriproĉeblaj en la tago de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Fidela estas Dio, per kiu vi estas alvokitaj en la kunulecon de Lia Filo Jesuo Kristo, nia Sinjoro.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Mi petegas vin, fratoj, per la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ke vi ĉiuj parolu tion saman, kaj ke estu neniaj skismoj inter vi; sed ke vi estu perfekte kunigitaj en la sama spirito kaj en la sama juĝo.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Ĉar pri vi, miaj fratoj, estas sciigite al mi de la domanoj de Ĥloe, ke ekzistas inter vi malpacoj.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Kaj la jenon mi volas diri, ke ĉiu el vi diras: Mi estas de Paŭlo; kaj mi de Apolos; kaj mi de Kefas; kaj mi de Kristo.
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Ĉu Kristo estas dividita? ĉu Paŭlo krucumiĝis por vi? aŭ ĉu vi baptiĝis en la nomon de Paŭlo?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Mi dankas Dion, ke mi baptis neniun el vi krom Krispo kaj Gajo;
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
por ke neniu diru, ke vi baptiĝis en mian nomon.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Kaj mi baptis ankaŭ la familion de Stefanas; krom tio mi ne scias, ĉu mi baptis iun alian.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Ĉar Kristo sendis min, ne por bapti, sed por prediki la evangelion; ne en saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo ne vantiĝu.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Ĉar estas skribite: Mi pereigos la saĝecon de la saĝuloj, Kaj la kompetentecon de la kompetentuloj Mi malaperigos.
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Kie estas la saĝulo? kie estas la skribisto? kie estas la diskutisto de ĉi tiu tempaĝo? ĉu Dio ne malsaĝigis la saĝecon de la mondo?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Ĉar pro tio, ke en la saĝeco de Dio la mondo per sia saĝeco ne konis Dion, bonvolis Dio per la malsaĝeco de la prediko savi la kredantojn.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Ĉar Judoj postulas signojn, kaj Grekoj serĉas saĝecon;
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
sed ni predikas Kriston krucumitan, por Judoj falilon, kaj por Grekoj malsaĝon;
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
sed por la vokitoj mem, ĉu Judoj aŭ Grekoj, Kriston la potencon de Dio, kaj la saĝecon de Dio.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Ĉar la malsaĝeco de Dio estas pli saĝa ol homoj; kaj la malforteco de Dio estas pli forta ol homoj.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Ĉar rigardu vian vokon, fratoj, ke ne multaj saĝuloj laŭ la karno, ne multaj potenculoj, ne multaj nobeloj, estas vokataj;
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
sed Dio elektis la malsaĝajn objektojn de la mondo, por hontigi la saĝulojn; kaj Dio elektis la malfortajn objektojn de la mondo, por hontigi la fortajn;
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
kaj la malnoblajn objektojn de la mondo, kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj eĉ la nerealajn, por neniigi la realajn;
That no flesh should glory in his presence.
por ke neniu karno fieru antaŭ Dio.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Sed el Li vi estas en Kristo Jesuo, kiu fariĝis al ni saĝeco el Dio, kaj justeco kaj sanktigo, kaj elaĉeto;
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
por ke, kiel estas skribite: Kiu fieras, tiu fieru en la Eternulo.