Psalms 84

How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach.
My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!
Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.
Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela.
For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.