Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem afsides op på et højt Bjerg.
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
Og han blev forvandlet for deres Øjne, og hans Åsyn skinnede som Solen, men hans Klæder bleve hvide som Lyset.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
Da tog Peter til Orde og sagde til Jesus: "Herre! det er godt, at vi ere her; vil du, da lader os gøre tre Hytter her, dig en og Moses en og Elias en."
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: "Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!"
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
Og da Disciplene hørte det, faldt de på deres Ansigt og frygtede såre.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
Og Jesus trådte hen og rørte ved dem og sagde: "Står op, og frygter ikke!"
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
Men da de opløftede deres Øjne, så de ingen uden Jesus alene.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
Og da de gik ned fra Bjerget, bød Jesus dem og sagde: "Taler ikke til nogen om dette Syn, førend Menneskesønnen er oprejst fra de døde."
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
Og hans Disciple spurgte ham og sagde: "Hvad er det da, de skriftkloge sige, at Elias bør først komme?"
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
Og han svarede og sagde: "Vel kommer Elias og skal genoprette alting.
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
Men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de erkendte ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de vilde; således skal også Menneskesønnen lide ondt af dem."
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Da forstode Disciplene, at han havde talt til dem om Johannes Døberen.
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
Og da de kom til Folkeskaren, kom en Mand til ham og faldt på Knæ for ham og sagde:
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
"Herre! forbarm dig over min Søn, thi han er månesyg og lidende; thi han falder ofte i Ild og ofte i Vand;
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
og jeg bragte ham til dine Disciple, og de kunde ikke helbrede ham."
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
Og Jesus svarede og sagde: "O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg tåle eder? Bringer mig ham hid!"
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
Og Jesus talte ham hårdt til, og den onde Ånd for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Da gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?"
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Og han siger til dem: "For eders Vantros Skyld; thi sandelig, siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, da kunne I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, så skal det flytte sig, og intet skal være eder umuligt.
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
Men denne Slags farer ikke ud uden ved Bøn og Faste."
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
Og medens de vandrede sammen i Galilæa, sagde Jesus til dem: "Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder;
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
og de skulle slå ham ihjel, og på den tredje Dag skal han oprejses." Og de bleve såre bedrøvede.
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
Men da de kom til Kapernaum, kom de, som opkrævede Tempelskatten, til Peter og sagde: "Betaler eders Mester ikke Skatten?"
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
Han sagde: "Jo." Og da han kom ind i Huset, kom Jesus ham i Forkøbet og sagde: "Hvad tykkes dig, Simon? Af hvem tage Jordens Konger Told eller Skat, af deres egne Sønner eller af de fremmede?"
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Og da han sagde: "Af de fremmede," sagde Jesus til ham: "Så ere jo Sønnerne fri.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
Men for at vi ikke skulle forarge dem, så gå hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og når du åbner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!"