Genesis 8

And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, så at Vandet begyndte at falde;
The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
Verdensdybets Kilder og Himmelens Sluser lukkedes, Regnen fra Himmelen standsede,
And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb.
And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
På den syttende Dag i den syvende Måned sad Arken fast på Ararats Bjerge,
And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Måned, og på den første Dag i denne Måned dukkede Bjergenes Toppe frem.
And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
Da der var gået fyrretyve Dage: åbnede Noa den Luge, han havde lavet på Arken,
And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
og sendte en Ravn ud; den fløj frem og tilbage, indtil Vandet var tørret bort fra Jorden.
Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
Da sendte han en Due ud for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade;
But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
men Duen fandt intet Sted at sætte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hånden ud og tog den ind i Arken til sig.
And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
Derpå biede han yderligere syv Dage og sendte så atter Duen ud fra Arken;
And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
ved Aftenstid kom Duen tilbage til ham, og se, den havde et friskt Olieblad i Næbbet. Da skønnede Noa, at Vandet var svundet bort fra Jorden.
And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
Derpå biede han syv Dage til, og da han så sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør.
And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
På den syv og tyvende Dag i den anden Måned var Jorden tør.
And God spake unto Noah, saying,
Da sagde Gud til Noa:
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
"Gå ud af Arken med din Hustru, dine Sønner og dine Sønnekoner
Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kød, Fugle, Kvæg og alt Kryb, der kryber på Jorden, ud med dig, at de kan vrimle på Jorden og blive frugtbare og mangfoldige på Jorden!"
And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
Da gik Noa ud med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner;
Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken.
And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
Derpå byggede Noa HERREN et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brændofre på Alteret.
And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
Og da HERREN indåndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: "Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort!
While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
Herefter skal, så længe Jorden står, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!"