Genesis 7

And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
Derpå sagde HERREN til Noa: Gå ind i Arken med hele dit Hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine Øjne i denne Slægt.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Af alle rene Dyr skal du tage syv Par, Han og Hun, og af alle urene Dyr eet Par, Han og Hun,
Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
ligeledes af Himmelens Fugle syv Par, Han og Hun, for at de kan forplante sig på hele Jorden.
For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
Thi om syv Dage vil jeg lade det regne på Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter og udslette alle Væsener, som jeg har gjort, fra Jordens Flade."
And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Og Noa gjorde ganske som HERREN havde pålagt ham.
And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden.
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
Noa gik med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner ind i Arken for at undslippe Flodens Vande.
Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
De rene og de urene Dyr, Fuglene og alt, hvad der kryber på Jorden,
There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
gik Par for Par ind i Arken til Noa, Han og Hundyr, som Gud havde pålagt Noa.
And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
Da nu syv Dage var omme, kom Flodens Vande over Jorden;
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
i Noas 600de Leveår på den syttende Dag i den anden Måned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser åbnedes,
And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
Selvsamme Dag gik Noa ind i Arken og med ham hans Sønner Sem, Kam og Jafet, hans Hustru og hans tre Sønnekoner
They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på Jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger;
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa;
And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.
Han og Hundyr af alt Kød gik ind, som Gud havde påbudt, og HERREN lukkede efter ham.
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og løftede Arken, så den hævedes over Jorden.
And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
Og Vandet steg og stod højt over Jorden, og Arken flød på Vandet;
And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand;
Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand.
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle, Kvæg, vildtlevende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker;
All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
alt, i hvis Næse det var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde.
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
Således udslettedes alle Væsener, der var på Jordens Flade, Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens Fugle; de udslettedes af Jorden, og tilbage blev kun Noa og de, der var hos ham i Arken.
And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.
Vandet steg over Jorden i 150 Dage.