II Thessalonians 2

Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
Men vi bede eder, Brødre! angående vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse og vor Samling til ham,
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
at I ikke i en Hast må lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Hånden.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Lad ingen bedrage eder i nogen Måde; thi først må jo Frafaldet komme og Syndens Menneske åbenbares, Fortabelsens Søn,
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt. hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
Komme I ikke i Hu, at jeg sagde eder dette, da jeg endnu var hos eder?
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
Og nu vide I, hvad der holder ham tilbage, indtil han åbenbares i sin Tid.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
Thi Lovløshedens Hemmelighed virker allerede, kun at den, som nu holder tilbage, først må komme af Vejen
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
og da skal den lovløse åbenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Ånde og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Åbenbarelse,
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, så de kunde blive frelste.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, så at de tro Løgnen,
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Åndens Helligelse og Tro på Sandheden,
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
hvortil han kaldte eder ved vort Evangelium, for at I skulde vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Så står da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Håb i Nåde,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Gerning og Tale!