I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der på ethvert Sted påkalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Jeg takker min Gud altid for eder, for den Guds Nåde, som blev givet eder i Kristus Jesus,
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
ligesom Vidnesbyrdet om Kristus er blevet stadfæstet hos eder,
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
så at I ikke stå tilbage i nogen Nådegave, idet I forvente vor Herres Jesu Kristi Åbenbarelse,
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
han, som også skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige på vor Herres Jesu Kristi Dag,
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Trofast er Gud, ved hvem I bleve kaldede til Samfund med hans Søn, Jesus Kristus, vor Herre.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke må findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Thi det er blevet mig fortalt om eder, mine Brødre! af Bloes Husfolk, at der er Splidagtighed iblandt eder.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller bleve I døbte til Paulus's Navn?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Jeg takker Gud for, at jeg ikke døbte nogen af eder, uden Krispus og Kajus,
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
for at ikke nogen skal sige, at I bleve døbte til mit Navn.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Dog, jeg døbte også Stefanas's Hus; ellers ved jeg ikke, om jeg døbte nogen anden.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Dårskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Thi der er skrevet: "Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet."
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Hvor er der en viis? hvor er der en skriftklog? hvor er der en Ordkæmper al denne verden? har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Dårskab?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Dårskab at frelse dem, som tro,
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
eftersom både Jøder kræve Tegn, og Grækere søge Visdom,
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Dårskab,
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
men for selve de kaldede både Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Thi Guds Dårskab er visere end Menneskene, og Guds Svaghed er stærkere end Menneskene.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Thi ser, Brødre! på eders Kaldelse, at I ere ikke mange vise efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme;
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
men det, som var Dårskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,
That no flesh should glory in his presence.
for at intet Kød skal rose sig for Gud.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, både Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
for at, som der er skrevet: "Den, som roser sig, rose sig af Herren!"