Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazuj, Davidův žalm zlatý.
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímě-liž soudy činíte, vy synové lidští?
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, a násilí rukou svých v zemi této odvažujete.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své,
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat těch polámej, Hospodine.
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka. [ (Psalms 58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi. ]