Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazujž, Davidův žalm zlatý, když poslal Saul, aby střehouc domu, zabili ho.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj; před těmi, kteříž povstávají proti mně, bezpečna mne učiň.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Vytrhni mne od těch, kteříž páší nepravost, a od mužů vražedlných zachovej mne.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Neb aj, zálohy činí duši mé, sbírají se proti mně mocní, bez mého provinění a bez hříchu mého, ó Hospodine.
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Beze vší mé nepravosti sbíhají se, a strojí; povstaniž mně vstříc, a popatř.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Sám ty, Hospodine Bože zástupů, Bože Izraelský, prociť, abys navštívil všecky národy, aniž se smilovávej nad kterým z těch převrácenců nešlechetných. Sélah.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Navracejí se k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Aj, coť vynášejí ústy svými! Mečové jsou ve rtech jejich, nebo říkají: Zdaliž kdo slyší?
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Ale ty, Hospodine, směješ se jim, posmíváš se všechněm národům.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Když on moc provozuje, na tebe pozor míti budu, nebo ty, Bože, jsi hrad můj vysoký.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Bůh mně milosrdný předejdeť mne, Bůh dá mi viděti pomstu nad nepřátely mými.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Nezbijej jich, aby nezapomněl lid můj, ale zmítej jimi mocí svou, a sházej je, pavézo naše, ó Pane.
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Hřích úst svých, slova rtů svých, (postiženi jsouce v pýše své, pro prokletí a chřadnutí), ať vypravují.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Zahlaď v prchlivosti, zahlaď je, ať jich není, ať poznají, že Bůh panuje v Jákobovi i do končin země. Sélah.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
I nechažť se pak zase navracejí k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Nechať těkají, a potravy hledají, však hladovití jsouce, uložiti se musejí.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den ssoužení mého. [ (Psalms 59:18) A posilen jsa, žalmy tobě zpívati budu; nebo jsi Bůh, vysoký hrad můj, Bůh mně milosrdný. ]