Psalms 141

LORD, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee.
Žalm Davidův. Hospodine, k toběť volám, pospěš ke mně; pozoruj hlasu mého, když tebe vzývám.
Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
Budiž příjemná modlitba má, jako kadění před oblíčejem tvým, pozdvižení rukou mých, jako obět večerní.
Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips.
Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří rtů mých.
Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.
Nedopouštěj srdci mému uchýliti se ke zlé věci, k činění skutků bezbožných, s muži činícími nepravost, a abych nebyl přelouzen líbostmi jejich.
Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head: for yet my prayer also shall be in their calamities.
Nechť mne bije spravedlivý, přijmu to za dobrodiní, a nechť tresce mne, bude mi to olej nejčistší, kterýž neprorazí hlavy mé, ale ještěť modlitba má platná bude proti zlosti jejich.
When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet.
Smetáni jsou do míst skalnatých soudcové jejich, aby slyšeli slova má, nebo jsou libá.
Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth.
Jako když někdo roubá a štípá dříví na zemi, tak se rozletují kosti naše až k ústům hrobovým.
But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute.
Ale k toběť, Hospodine Pane, oči mé; v tebe doufám, nevylévej duše mé.
Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.
Zachovej mne od osídla, kteréž mi roztáhli, a od sítek činících nepravost.
Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape.
Nechť padnou hromadně do sítek svých bezbožní, a já zatím přejdu.