John 17

These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
To pověděv Ježíš, i pozdvihl očí svých k nebi a řekl: Otče, přišlať jest hodina, oslaviž Syna svého, aby i Syn tvůj oslavil tebe;
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
Jakož jsi dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kteréž jsi dal jemu, on život věčný dal.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
Jáť jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
A nyní oslaviž ty mne, Otče, u sebe samého, slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli svět byl.
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
Oznámil jsem jméno tvé lidem, kteréž jsi mi dal z světa. Tvojiť jsou byli, a mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
A nyní poznali, že všecky věci, kteréž jsi mi dal, od tebe jsou.
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
Nebo slova, kteráž jsi mi dal, dal jsem jim; a oni přijali, a poznali vpravdě, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi ty mne poslal.
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou.
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
A všecky věci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, ať by byli jedno jako i my.
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
Dokudž jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z nich nezahynul, než syn zatracení, aby #se Písmo naplnilo.
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
Ale nyní k tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě.
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
Já jsem jim dal slovo tvé, a svět jich nenáviděl; nebo nejsou z světa, jako i já nejsem z světa.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys jich zachoval od zlého.
They are not of the world, even as I am not of the world.
Z světať nejsou, jakož i já nejsem z světa.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě.
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
Otče spravedlivý, tebeť jest svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a i tito poznali, že jsi ty mne poslal.
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, a i já v nich.