Matthew 17

And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!"
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!"
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne."
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
Upitaše ga učenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?"
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
On im odgovori: "Ilija će doduše doći i sve obnoviti.
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih."
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
Kada dođoše k mnoštvu, pristupi mu čovjek, padne pred njim na koljena
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
i reče: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti."
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!"
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?"
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće."
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
#
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno.
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?"
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
"Plaća", odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: "Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?"
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
Kad on odgovori: "Od tuđih!", reče mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobođeni.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se."