Genesis 8

And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged;
Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu.
The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;
Zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade.
And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated.
Polako se povlačile vode sa zemlje. Nakon stotinu pedeset dana vode su jenjale,
And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.
a sedmoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu korablja se zaustavi na brdima Ararata.
And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.
Vode su neprestano opadale do desetog mjeseca, a prvoga dana desetog mjeseca pokažu se brdski vrhunci.
And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:
Kad je izminulo četrdeset dana, Noa otvori prozor što ga je načinio na korablji;
And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
ispusti gavrana, a gavran svejednako odlijetaše i dolijetaše dok se vode sa zemlje nisu isušile.
Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
Zatim ispusti golubicu da vidi je li voda nestala sa zemlje.
But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
Ali golubica ne nađe uporišta nogama te se vrati k njemu u korablju, jer voda još pokrivaše svu površinu; on pruži ruku, uhvati golubicu te je unese k sebi u korablju.
And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
Počeka još sedam dana pa opet pusti golubicu iz korablje.
And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
Prema večeri golubica se vrati k njemu, i gle! u kljunu joj svjež maslinov list; tako je Noa doznao da su opale vode sa zemlje.
And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more.
Još počeka sedam dana pa opet pusti golubicu: više mu se nije vratila.
And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry.
Šest stotina prve godine Noina života, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoše vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: površina okopnjela.
And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
A drugoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu, zemlja bijaše suha.
And God spake unto Noah, saying,
Tada Bog reče Noi:
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
"Iziđi iz korablje, ti, tvoja žena, tvoji sinovi i žene tvojih sinova s tobom.
Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.
Sa sobom izvedi sva živa bića, sva stvorenja što su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce što zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji množe!"
And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:
I Noa iziđe, a s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovih.
Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.
Sve životinje, svi gmizavci, sve ptice - svi stvorovi što se zemljom miču - iziđu iz korablje, vrsta za vrstom.
And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar.
I podiže Noa žrtvenik Jahvi; uze od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice.
And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done.
Jahve omirisa miris ugodni pa reče u sebi: "Nikad više neću zemlju u propast strovaliti zbog čovjeka, tÓa čovječje su misli opake od njegova početka; niti ću ikad više uništiti sva živa stvorenja, kako sam učinio.
While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.
Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noći nikada prestati neće."