I Corinthians 1

Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
That no flesh should glory in his presence.
da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.