Numbers 4

And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,
Преброй синовете на Каат измежду синовете на Леви, по родовете им, по бащините им домове,
From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.
от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отряда, за да вършат работата в шатъра за срещане.
This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things:
Ето службата на синовете на Каат в шатъра за срещане: пресвятото.
And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering vail, and cover the ark of testimony with it:
Когато се вдига станът, Аарон и синовете му да пристъпват и да снемат закриващата завеса, да закрият с нея ковчега на свидетелството
And shall put thereon the covering of badgers' skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.
и да сложат отгоре покривка от язовски кожи, а отгоре да разпрострат плат, цял от синьо, и да проврат прътовете му.
And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:
Върху масата на присъствените хлябове да разпрострат син плат и отгоре да сложат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалниците за възлиянието; и постоянният хляб да бъде на нея.
And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers' skins, and shall put in the staves thereof.
И да разпрострат върху тях червен плат и да го покрият с покривка от язовски кожи, и да проврат прътовете й.
And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:
После да вземат син плат и да покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които вършат служението около него,
And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers' skins, and shall put it upon a bar.
и да сложат него и всичките му принадлежности вътре в покривка от язовски кожи и да го сложат на носилка.
And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers' skins, and shall put to the staves thereof:
А върху златния олтар да разпрострат син плат и да го покрият с покривка от язовски кожи, и да проврат прътовете му.
And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skins, and shall put them on a bar:
Да вземат и всички принадлежности на службата му, с които се върши служението в светилището, и да ги сложат в син плат, да ги покрият с покривка от язовски кожи и да ги сложат на носилката.
And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
После да изчистят олтара от пепелта и да разпрострат върху него морав плат,
And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basons, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers' skins, and put to the staves of it.
и да положат на него всичките му принадлежности, с които вършат служението около него — въглениците, вилиците, лопатите и легените, всичките принадлежности на олтара — и да разпрострат върху него покривка от язовски кожи и да проврат прътовете му.
And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.
И когато при вдигането на стана Аарон и синовете му свършат с покриването на светилището и всичките принадлежности на светилището, тогава да пристъпват синовете на Каат, за да ги носят; но да не се докосват до святото, за да не умрат. Това е, което синовете на Каат трябва да носят от шатъра за срещане.
And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is, in the sanctuary, and in the vessels thereof.
И Елеазар, синът на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и маслото за помазване; надзор над цялата скиния и над всичко, което е в нея, над светилището и над принадлежностите му.
And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:
Да не оставите да бъде изтребено племето на родовете на каатците измежду левитите,
But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:
а да им правите така, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресветите неща: Аарон и синовете му да влизат и да поставят всекиго от тях поотделно на службата и на товара му;
But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.
но те да не влизат да видят пресвятото нито за миг, за да не умрат.
And the LORD spake unto Moses, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;
Преброй също и синовете на Гирсон по бащините им домове, по родовете им,
From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.
от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш — всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:
Ето службата на родовете на гирсонците, да служат и да носят:
And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers' skins that is above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
те ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му и покривалото от язовски кожи, което е отгоре, и завесата на входа на шатъра за срещане,
And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.
и завесите на двора, и завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и около олтара, въжетата им, всичките принадлежности за службата им и всичко, което трябва да се върши за тях, в това ще служат.
At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.
Цялото служение на гирсонците, относно цялото им носене на товари и цялото им служене, да бъде според заповедта на Аарон и на синовете му; и вие да им определяте всяко нещо, което са длъжни да носят.
This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
Това е службата на родовете на гирсонците в шатъра за срещане; и заповяданото за тях да бъде под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон.
As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;
Преброй и синовете на Мерарий по родовете им, по бащините им домове,
From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.
от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш — всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
And this is the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,
И това е, което са длъжни да носят при цялото си служене в шатъра за срещане: дъските на скинията и гредите й, и стълбовете й, и подложките й,
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.
и стълбовете на околния двор, и подложките им, и коловете им, и въжетата им, според всичките им принадлежности и цялата им служба; и да определяте по име вещите, които са длъжни да носят.
This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
Това е службата на родовете на синовете на Мерарий според цялата им служба в шатъра за срещане, под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон.
And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,
И така, Мойсей и Аарон и първенците на обществото преброиха синовете на каатците по родовете им и по бащините им домове,
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:
от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.
And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.
И преброените от тях по родовете им бяха две хиляди седемстотин и петдесет.
These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Това са преброените от родовете на каатците, всички, които служеха в шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,
А преброените от синовете на Гирсон по родовете им и по бащините им домове,
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане,
Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.
преброените от тях по родовете им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет.
These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.
Това са преброените от родовете на синовете на Гирсон, всички, които служеха в шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА.
And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,
А преброените от родовете на синовете на Мерарий по родовете им, по бащините им домове,
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата в шатъра за срещане,
Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.
преброените от тях по родовете им бяха три хиляди и двеста.
These be those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.
Това са преброените от родовете на синовете на Мерарий, които Мойсей и Аарон преброиха по заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,
Всички преброени, които Мойсей и Аарон и израилевите първенци преброиха от левитите, по родовете им и по бащините им домове,
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,
от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха да вършат службата на слугуването и службата на носенето в шатъра за срещане,
Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.
преброените бяха осем хиляди петстотин и осемдесет.
According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.
По заповедта на ГОСПОДА бяха преброени чрез Мойсей, всеки един според службата си и според товара си. Така бяха преброени от него, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.