Nehemiah 12

Now these are the priests and the Levites that went up with Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah, Jeremiah, Ezra,
А ето свещениците и левитите, които се изкачиха със Зоровавел, сина на Салатил, и с Иисус: Сарая, Еремия, Ездра,
Amariah, Malluch, Hattush,
Амария, Малух, Хатус,
Shechaniah, Rehum, Meremoth,
Сехания, Реум, Меримот,
Iddo, Ginnetho, Abijah,
Идо, Ганатон, Авия,
Miamin, Maadiah, Bilgah,
Миамин, Маадия, Велга,
Shemaiah, and Joiarib, Jedaiah,
Семая и Йоярив, Едая,
Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
Салу, Амок, Хелкия и Едая. Това бяха главите на свещениците и на братята им в дните на Иисус.
Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah, which was over the thanksgiving, he and his brethren.
И левитите: Иисус, Венуй, Кадамиил, Серевия, Юда и Матания. Той и братята му бяха над пеенето,
Also Bakbukiah and Unni, their brethren, were over against them in the watches.
а Ваквукия и Уний, братята им, бяха насреща им според службите.
And Jeshua begat Joiakim, Joiakim also begat Eliashib, and Eliashib begat Joiada,
И Иисус роди Йоаким, а Йоаким роди Елиасив, а Елиасив роди Йодай,
And Joiada begat Jonathan, and Jonathan begat Jaddua.
а Йодай роди Йонатан, а Йонатан роди Ядуй.
And in the days of Joiakim were priests, the chief of the fathers: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;
А в дните на Йоаким тези свещеници бяха глави на бащини домове: на бащиния дом на Серая — Мерая; на Еремия — Анания;
Of Ezra, Meshullam; of Amariah, Jehohanan;
на Ездра — Месулам; на Амария — Йоанан;
Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah, Joseph;
на Мелиху — Йонатан; на Севания — Йосиф;
Of Harim, Adna; of Meraioth, Helkai;
на Харим — Адна; на Мераиот — Хелкай;
Of Iddo, Zechariah; of Ginnethon, Meshullam;
на Идо — Захария; на Ганатон — Месулам;
Of Abijah, Zichri; of Miniamin, of Moadiah, Piltai;
на Авия — Зехрий; на Миниамин, на Моадия — Фелтай;
Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;
на Велга — Самуа; на Семая — Йонатан;
And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;
на Йоярив — Матенай; на Едая — Озий;
Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;
на Салай — Калай; на Амок — Евер;
Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel.
на Хелкия — Асавия; и на Едая — Натанаил.
The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian.
В дните на Елиасив, Йодай и Йоанан, и Ядуа бяха записани началниците на бащини домове от левитите; а от свещениците — през царуването на персиеца Дарий.
The sons of Levi, the chief of the fathers, were written in the book of the chronicles, even until the days of Johanan the son of Eliashib.
Синовете на Леви, главите на бащини домове, са записани в Книгата на летописите до дните на Йоанан, сина на Елиасив.
And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward.
А главите на левитите бяха: Асавия, Серевия и Иисус, синът на Кадамиил, а срещу тях стояха братята им, за да хвалят и прославят според заповедта на Божия човек Давид, отред срещу отред.
Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates.
Матания и Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари и пазеха стража при складовете на портите.
These were in the days of Joiakim the son of Jeshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor, and of Ezra the priest, the scribe.
Те бяха в дните на Йоаким, сина на Иисус, син на Йоседек, и в дните на областния управител Неемия и на свещеника Ездра, книжника.
And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.
И при освещаването на стената на Ерусалим потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват посвещението с веселие, със славословия и песни, с кимвали, лири и арфи.
And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain country round about Jerusalem, and from the villages of Netophathi;
И синовете на певците се събраха, както от околността около Ерусалим, така и от нетофатските села,
Also from the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Azmaveth: for the singers had builded them villages round about Jerusalem.
и от Вет-Галгал, и от полетата на Гава и Азмавет, защото певците си бяха построили села около Ерусалим.
And the priests and the Levites purified themselves, and purified the people, and the gates, and the wall.
И свещениците и левитите се очистиха и очистиха народа и портите, и стената.
Then I brought up the princes of Judah upon the wall, and appointed two great companies of them that gave thanks, whereof one went on the right hand upon the wall toward the dung gate:
Тогава качих юдовите началници на стената и определих два големи хора певци: единият отиваше в шествие надясно върху стената към Портата на бунището;
And after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah,
а след тях вървяха Осая и половината от юдовите началници,
And Azariah, Ezra, and Meshullam,
и Азария, Ездра и Месулам,
Judah, and Benjamin, and Shemaiah, and Jeremiah,
Юда и Вениамин, и Семая, и Еремия,
And certain of the priests' sons with trumpets; namely, Zechariah the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Michaiah, the son of Zaccur, the son of Asaph:
и някои от синовете на свещениците с тръби: Захария, синът на Йонатан, син на Семая, син на Матания, син на Михей, син на Закхур, син на Асаф,
And his brethren, Shemaiah, and Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, and Judah, Hanani, with the musical instruments of David the man of God, and Ezra the scribe before them.
и братята му: Семая и Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил и Юда, и Ананий с музикалните инструменти на Божия човек Давид; и книжникът Ездра вървеше пред тях.
And at the fountain gate, which was over against them, they went up by the stairs of the city of David, at the going up of the wall, above the house of David, even unto the water gate eastward.
И при Портата на извора те се изкачиха направо по стъпалата на Давидовия град, където стената се издига над Давидовата къща, чак до Портата на водата на изток.
And the other company of them that gave thanks went over against them, and I after them, and the half of the people upon the wall, from beyond the tower of the furnaces even unto the broad wall;
А другият хор вървеше в противоположна посока и аз и половината от народа вървяхме след него горе по стената, край кулата на пещите и до широката стена,
And from above the gate of Ephraim, and above the old gate, and above the fish gate, and the tower of Hananeel, and the tower of Meah, even unto the sheep gate: and they stood still in the prison gate.
и над Ефремовата порта и над Старата порта, и над Рибната порта, и кулата Ананеил, и кулата Мея, и до Овчата порта, и спряха при Портата на стражата.
So stood the two companies of them that gave thanks in the house of God, and I, and the half of the rulers with me:
И двата хора застанаха в Божия дом, и аз, и с мен половината от първенците,
And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, Zechariah, and Hananiah, with trumpets;
и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елионай, Захария и Анания с тръби,
And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.
и Маасия, и Семая, и Елеазар, и Озий, и Йоанан, и Малхия, и Елам, и Езер. И певците запяха, а Езрая ги ръководеше.
Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced: for God had made them rejoice with great joy: the wives also and the children rejoiced: so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.
И в същия ден принесоха големи жертви и се зарадваха, защото Бог ги зарадва с голяма радост. И жените и децата също се зарадваха. И радостта на Ерусалим се чу надалеч.
And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the firstfruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portions of the law for the priests and Levites: for Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited.
И в същия ден се определиха мъже за надзор над складовете за възвишаемите приноси, за първите плодове и за десятъците, за да събират в тях от нивите на градовете законните дялове за свещениците и левитите; защото Юда се радваше за свещениците и левитите, които стояха да служат.
And both the singers and the porters kept the ward of their God, and the ward of the purification, according to the commandment of David, and of Solomon his son.
Защото те пазеха заповяданото от своя Бог и заповяданото за очистването, както и певците и вратарите според заповедта на Давид и сина му Соломон.
For in the days of David and Asaph of old there were chief of the singers, and songs of praise and thanksgiving unto God.
Защото отдавна, в дните на Давид и на Асаф, имаше главни певци и пеене за прослава и хвала на Бога.
And all Israel in the days of Zerubbabel, and in the days of Nehemiah, gave the portions of the singers and the porters, every day his portion: and they sanctified holy things unto the Levites; and the Levites sanctified them unto the children of Aaron.
И в дните на Зоровавел и в дните на Неемия целият Израил даваше дяловете на певците и на вратарите, определеното за всеки ден; а те освещаваха дарове за левитите, а левитите освещаваха дарове за синовете на Аарон.